HAPTOTHERAPIE & COACHING

Tarief en vergoeding

Tarief per sessie

Een sessie is een uur met een tarief van €85,-

Vergoeding zorgverkering

Haptotherapie en psychosociale therapie gaan niet van het eigen risico af. De meeste zorgverzekeraars vergoeden gedeeltelijk bij een aanvullende verzekering.

Kijk voor een actueel overzicht van vergoedingen op NFG. 

Voor werkgevers en ZZP’rs kan de factuur ook op: Coaching op haptonomische basis.

Ik ben geregistreerd haptotherapeut en psychosociaal therapeut bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg NFG in de vakgroep VPMW en ingeschreven in het RBCZ-register.

Betalingsvoorwaarden

Afspraken die door u niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen of bij het afzeggen van de afspraak binnen 24 uur, moet de gereserveerde tijd aan u in rekening worden gebracht.

Na afloop van iedere kalendermaand ontvangt u de factuur. Deze dient binnen de termijn van 30 dagen te worden voldaan. Wanneer u de betalingstermijn na herinneringsnota overschrijdt of in verzuim verkeert, ben ik gerechtigd om incassomaatregelen te gaan treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.

Meldcode

Bij het vermoeden van huiselijk geweld heb ik als zorgverlener een meldplicht volgens de meldcode huiselijk geweld: Protocol meldcode.

Klacht

Bij eventuele klachten over de zorgverlening hoop ik dat u met mij overlegt en we daar samen uitkomen. Mocht dat niet leiden tot een oplossing dan kunt zich melden bij mijn beroepsvereniging, de NFG.